RETROUSSONS   NOS

MANCHES  POUR  LA   NATURE

 

 

 


AFF2004-2005.DOC

 

Dans le cadre de nos projets de réhabilitation, la CCN Vogelzang CBN organise, en collaboration avec la Commune et les Comités des quartiers environnants, une série de “Journées de Gestion” dans la vallée du Vogelzangbeek à Anderlecht.  Sur ce site, la NATURE possède encore des valeurs exceptionnelles, et si on veut les conserver et les développer, l’homme doit intervenir pour gérer ce patrimoine commun.  Enlèvement de détritus, fauchage, entretien des sentiers, suppression de la végétation envahissante, restauration et maintien des zones humides, plantation de haies, etc... sont autant de travaux originaux de plein air qui peuvent avoir un certain attrait pour bon nombre de citadins motivés.  Nous vous attendons les :

 

· samedis ®            9.10.2004 - 13.11.2004 - 11.12.2004 - 8.1.2005 - 12.2.2005 - 12.3.2005

· mercredis ®     13.10.2004 - 17.11.2004 - 15.12.2004 - 12.1.2005 - 16.2.2005 - 16.3.2005

Rendez-vous à l’extrémité de l’allée de l’Hof ter Vleest à partir de 13h30.  Apportez si possible gants de travail, bottes et outillage en fonction des travaux du jour (voir INFO).

 

Les projets en question sont financés à 75 % par la Fondation Roi Baudouin.  Notre Commission cherche donc encore un financement complémentaire.  Si votre participation active aux “Journées de Gestion” n’est pas possible, votre aide financière pourrait d’une autre façon contribuer à la réussite de ces projets.

 

Tout versement de soutien,  même modeste,  peut  se  faire  au  compte

n° 210-0062146-21 de la CCN Vogelzang CBN.    Merci de votre aide !

La CCN Vogelzang CBN décline toute responsabilité en cas d’accident survenant au cours des “Journées de Gestion” qu’elle organise.

 

                                                                                             Nederlandse tekst op keerzijde.

 

 

 

CCN  VOGELZANG  CBN

Commission pour la Conservation,

la Gestion et le D'veloppement de

la Nature dans la vall'e du

VOGELZANGbeek  a.s.b.l.

 

 

CNN  VOGELZANG  CBN

Commissie voor Behoud,

Beheer en Ontwikkeling

van de Natuur in de

      VOGELZANGbeekvallei  v.z.w.

    

 

                   INFO : ( 02.640.19.24     -    vogelzang@gmail.com

                           Editeur responsable : Peter VANBELLINGHEN, boulevard Général Jacques 155, 1050 Bruxelles

                                                                                          Exempt de timbres


  

 

 


STEEK     DE      HANDEN

UIT DE MOUWEN VOOR

NATUUR

 

 

 

 

AFF2004-2005.DOC

 

In het kader van onze herwaarderingsprojecten, organiseert de CCN Vogelzang CBN, samen met de Gemeente en de Comités van de omliggende wijken, een reeks “Beheersdagen” in de Vogelzangbeekvallei te Anderlecht.  Dit gebied heeft nog opmerkelijke NATUURwaarden en als we die willen behouden en ontwikkelen moet de mens een handje toesteken om dit gemeenschappelijk erfgoed te beheren.  Opruimen van zwerfvuil, maaien, onderhoud van paden, verwijderen van boomopslag, aanplanten van hagen, enz....  zijn zovele openluchtwerkzaamheden die aantrekkelijk kunnen zijn voor gemotiveerde stadsbewoners.  We verwachten u op de :

 

· zaterdagen ®     9.10.2004 - 13.11.2004 - 11.12.2004 - 8.1.2005 - 12.2.2005 - 12.3.2005

· woensdagen ® 13.10.2004 - 17.11.2004 - 15.12.2004 - 12.1.2005 - 16.2.2005 - 16.3.2005

Bijeenkomst aan het uiteinde van de Hof ter Vleestdreef vanaf 13u30.  Breng, indien mogelijk, werkhandschoenen en laarzen mee, alsook werktuig in functie van de geplande werken (zie INFO).

 

De hier betreffende projecten worden voor 75 % gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting.  Onze commissie zoekt dus nog een bijkomende financiering.  Indien een actieve medewerking aan de “Beheersdagen” voor u niet mogelijk is, kan uw financiële hulp op een andere manier bijdragen tot het succes van deze projecten.

 

Alle financiële steun, ook bescheiden, kan gestort worden op rekening

nr 210-0062146-21 van de CCN Vogelzang CBN.  Dank bij voorbaat !

De CCN Vogelzang CBN is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de “Beheersdagen” die zij organizeert.

 

                                                                                                        Texte français au verso.

 

 

 

CCN  VOGELZANG  CBN

Commission pour la Conservation,

la Gestion et le D'veloppement de

la Nature dans la vall'e du

VOGELZANGbeek  a.s.b.l.

 

 

CCN  VOGELZANG  CBN

Commissie voor Behoud,

Beheer en Ontwikkeling

van de Natuur in de

      VOGELZANGbeekvallei  v.z.w.

    

 


       INFO : ( 02.640.19.24     -    vogelzang@gmail.com

                   Verantwoordelijke uitgever : Peter VANBELLINGHEN, Generaal Jacqueslaan 155, 1050 Brussel

                                                                                       Vrij van zegels